De Haakse Zeedijk

Een totaalplan voor een klimaatbestendig Nederland bij zeespiegelstijging

Onder invloed van de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) gaat in haar laatste rapport uit van een stijging in 2100 van maximaal 2 m en in 2300 van 7 m. De piekaanvoeren van de rivieren nemen tot 2100 toe met 50%. Beide effecten leiden zonder ingrepen op termijn tot grote problemen zoals overstromingen, ontoereikende zoetwatervoorziening en verzilting.
Een tweede kustlijn, bestaande uit een hoge, brede zeedijk, maximaal 25 km voor de huidige kust met tussenliggende bekkens met een blijvend peil rond 0-NAP, waarin de rivieren uitstromen, biedt hiervoor de oplossing: De Haakse Zeedijk.

Lees meer