Wat is de Haakse Zeedijk?

De zee stijgt, de rivieren met open verbinding naar zee, stijgen mee en Nederland zakt. Het risico van een combinatie storm en hoge rivieraanvoer groeit daardoor met de dag! Tijdens storm moeten we dat rivier water ondanks hoge zeewaterstand kunnen lozen. Grotere opvangbekkens dan bij de huidige Deltawerken zullen dan de enige oplossing zijn.

Een opwarmend klimaat kan abrupte veranderingen in gang zetten zoals het versneld afkalven van ijskappen, het verdwijnen van zee ijs in het Noordpool gebied, het ontdooien van permafrost gebieden en daardoor veranderingen van oceaanstromingen. Voor Nederland als laagliggend en dichtbevolkt land maar ook voor heel noordwest Europa kunnen de gevolgen van die klimaatverandering fataal zijn. Tegen de kust gesuppleerd zand wordt  door stormgolven en stroming weer zeewaarts gestuwd  en verdwijnt naar de Waddenzee. Zandsuppleties zullen daarom steeds intenser moeten gebeuren. Nu 12  miljoen kubieke meter per jaar. Rijkswaterstaat schat dat het in 2100 ca 60 miljoen m3 zal worden. Bij 5 €/m3 en  een gemiddelde inflatie van 1,5% zouden de kosten tot in 2100 op 38 miljard euro  komen. Onze rivieren, verbonden met de Nieuwe Waterweg stijgen met het zeeniveau mee en moeten dus continu de polderdijken, sluizen e.d. aangepast worden à ….euro’s. Het merendeel van onze bevolking zal bij een watersnoodramp niet kunnen evacueren. Als er 60.000 vluchtelingen naar Nederland komen is het hele land in rep en roer. Indien er 8 miljoen Nederlanders naar Duitsland zullen moeten vluchten is men dáár óók niet zo blij mee, vooral omdat deze Neder-landers dan volslagen berooid zijn. Hun onroerend goed is niets meer waard, want hun huizen, landbouwgrond, industrie, fabrieken, havens, etc. staan onder water en kunnen dus niet meer verkocht worden. Hun overheid is eveneens failliet, want er zijn dan geen belasting opbrengsten meer. Bij een zeespiegelstijging van 6 meter of meer zijn het niet alleen vele miljoenen Nederlanders tot klimaatvluchteling geworden die hun landbouwgronden, industrie, huizen etc. zijn kwijtgeraakt. Zelfs heel Denemarken, driekwart van Duitsland en landen rond de Oostzee zullen er niet aan ontkomen! Preventief investeren in grotere wateropvang is veruit het meest efficiënt.

De totaaloplossing

Maak voor de kust een drietal bekkens waar onze rivieren in uitstromen en met een gemiddeld peil van 0 m NAP worden gehandhaafd. Onze rivieren, polders en het IJsselmeer kunnen dan de bestaande dijken en infrastructuur behouden zonder ze op te hogen De waterveiligheid, zoetwater problemen en verzilting zijn dan definitief opgelost. Met gericht bij eb en vloed te spuien, wordt in de bekkens een blijvende en verversende ringstroom gecreëerd en kunnen de huidige stranden hun functie behouden. Een hoge rivier-aanvoer zal een maximum verhoging in de drie bekkens geven van 1,5 m, hetgeen in drie tot zes weken kan worden gespuid en later over een eeuw zeewaarts gepompt worden. Er is dus een relatief lage pompcapaciteit nodig is. Binnenlands zal dit een aanzienlijke besparing op het onderhoud van rivierdijken, sluizen, bruggen en gemalen geven, omdat ze niet meer aan de zeeniveaustijging aangepast hoeven te worden. Alleen al de aanleg van het Zuidbekken vergroot de noodberging voor rivierwater aanzienlijk. Voor de nieuwe kust opgestelde golf-dempers, die stormgolven naar anderhalve meter hoogte dempen, beschermen die zeedijk en houden het zand vast, Ze kunnen het zand zelfs zuidwaarts sturen. Het IJsselmeer stroomt via een kanaal bij Den Helder in het Noordbekken uit.  Door de dijk aan de oostzijde met een ca. 3 kilometer breed +5m NAP  woon/natuurgedeelte uit te breiden kan men onderspoeling van de zeedijk voorkomen.

Het zand voor het opspuiten va die dijk komt uit vier kilometer brede -45 m NAP diepe sleuven in de bekkens welke zowel op veilige afstand van het strand als van de vijf kilometer brede dijk ligt. Door het zand in de bekkens op te zuigen worden de kosten aanzienlijk gereduceerd. Eén bekken neemt ongeveer twaalf jaar in beslag. Hopperzuigers halen het zand ca. 20 km uit de nieuwe kust en lossen dit via hun bodemluiken. Speciale dubbelladder zuigers worden daarna ingezet welke tijdens het zuigen de ene zuigbuis dieper afstellen dan de andere en visa versa, waardoor  tijdens hun draaibeweging in één keer twee lagen worden opgezogen. Ze hebben daardoor een dubbele capaciteit (60 miljoen m3) en met dezelfde bemanning als twee  ladderzuigers samen. Ze verplaatsen hun eigen ankers en met hun draaipoot kunnen ze zowel zijwaarts als voorwaarts bewegen. Nadat de dijk klaar is spuit men het 3.5 km brede +5m NAP woon- en natuurdeel aan de oostzijde op.  Zie de         Bij alleen zandsuppletie zullen tot 2100 de kosten alleen al aan onderhoud en aanpassingskosten van huidige polder- en rivierdijken plus sluizen tot 2100 110 tot 160 miljard euro bedragen. De aanleg van sluizen in de Nieuwe Waterweg lost het probleem bij een combinatie van storm en hoge rivieraanvoer niet op.

De aanlegkosten van de Haakse Zeedijk, inclusief golfdempers en spuisluizen, bedraagt ca. 90 miljard euro, is voor vele eeuwen houdbaar en maakt ophogen van huidige rivierdijken, sluizen en bruggen overbodig en kan in 40 jaar een feit zijn.

Het is de enige veilige oplossing voor vele eeuwen. De huidige plannen om windturbine parken op dezelfde plek en de elektrische  leiding die de zuigsleuf  kruisen zal, ook financieel, veel moeilijkheden opleveren. Ze zouden op die dijk ook 25 m kortere palen en een lichtere fundatie geplaatst kunnen worden.

Om Schiphol, Rotterdam en de omwonenden daarvan te ontlasten kan in een van de bekkens ook een vliegveld worden aangelegd.