Wat is de Haakse Zeedijk?

De zee stijgt, de rivieren met open verbinding naar zee stijgen mee en Nederland zakt. Het risico van een combinatie storm en hoge rivieraanvoer groeit daardoor met de dag! Tijdens storm moeten we dat rivierwater ondanks hoge zeewaterstand kunnen lozen. Grotere waterberging dan nu voorhanden is dan nodig. Op land is hiervoor te weinig ruimte en de opslagcapaciteit van de Zuidwestelijke Delta is te klein.  Opvangbekkens op zee zullen de enige oplossing zijn.

Een opwarmend klimaat kan abrupte veranderingen in gang zetten zoals het versneld afkalven van ijskappen, het smelten van landijs op Antarctica en Groenland, het ontdooien van permafrost gebieden en veranderingen van oceaanstromingen. Wereldwijd, maar voor Nederland als laagliggend en dichtbevolkt land in het bijzonder, kunnen de gevolgen van die klimaatverandering fataal zijn.
Tegen de kust gesuppleerd zand wordt  door stormgolven en stroming weer zeewaarts gestuwd  en verdwijnt voor een deel naar de Waddenzee. Zandsuppleties zullen daarom steeds intenser moeten gebeuren. Nu 12  miljoen kubieke meter per jaar. Rijkswaterstaat schat dat het in 2100 ca 60 miljoen m3 zal worden. Bij 5 €/m3 en  een gemiddelde inflatie van 1,5% zouden de kosten tot in 2100 op 38 miljard euro  komen.
Onze rivieren, verbonden met de zee via de Nieuwe Waterweg en het Haringvliet, stijgen met de zee mee. De polderdijken, sluizen en bruggen moeten dan ook tot in lengte van jaren aangepast worden, wat een voortdurend beslag op de middelen legt.
De gevolgen van een grote overstroming zijn niet te overzien. Meerlaags veiligheid, waarbij de bevolking in uiterste instantie dient te vluchten, is wat dit laatste betreft theorie. Een overstroming dient zich nauwelijks aan, er is bijna geen tijd om te vluchten. De randstad is in feite een grote polder die in één keer overstroomt. Vluchten kan dan niet. De wegen zijn overstroomd en er is onvoldoende tijd en plaats om hoge gebouwen te bereiken. Een complete catastrofe die ons simpelweg niet mag overkomen.

De totaaloplossing: De Haakse Zeedijk (DHZ)
Het plan DHZ houdt een robuuste, met zand opgespoten dijk in, 25 km uit de kust van Den Helder tot Walcheren. De dijk wordt doorsneden met twee doorvaarten vanaf zee: naar Rotterdam en naar IJmuiden. Tussen de huidige kust en de nieuwe dijk zijn drie bekkens voorzien met, onafhankelijk van de zeespiegelstijging, een blijvend gemiddeld peil van 0 m NAP. De grote rivieren stromen vrij uit in de bekkens. De bekkens spuien door middel van spuisluizen het rivierwater in zee. De eerste decennia zal dat bij eb kunnen plaatsvinden, later zal bij doorgaande zeespiegelstijging steeds vaker gepompt moeten worden. Overigens wordt ook bij hoog water gespuid, maar dan van zee naar bekken met als doel het bekkenwater voldoende te verversen. De benedenstroomse rivieren, polders, buitendijkse bebouwde gebieden en het IJsselmeer kunnen de bestaande dijken en infrastructuur behouden zonder ze op te hogen. De waterveiligheid, zoetwater problemen en verzilting zijn dan definitief opgelost. Een hoge rivier aanvoer zal een maximum verhoging in de drie bekkens geven van 1,5 tot 2 m, hetgeen in drie tot zes weken kan worden gespuid.
Het principe om het waterpeil voor de bestaande kust te handhaven rond 0 m NAP geeft een aanzienlijke besparing op het onderhoud van rivierdijken, sluizen, bruggen en gemalen, omdat ze niet meer aan de zeeniveaustijging aangepast hoeven te worden.
Voor de nieuwe zeedijk opgestelde stuurbare golfdempers, die stormgolven van drie naar anderhalve meter hoogte dempen, beschermen deze dijk en houden het zand vast. Ze kunnen de zandaanwas zelfs laten groeien.
Door de dijk aan de oostzijde van een ca. 3,5 kilometer breed +5m NAP  woon/natuurgedeelte te voorzien wordt de onderspoeling van de zeedijk voorkomen.

Het zand voor het opspuiten van de nieuwe zeedijk komt uit vier kilometer brede -45 m NAP diepe sleuven in de bekkens welke zowel op veilige afstand van het strand als van de in totaal 4 kilometer brede dijk ligt. Het zand voor de dijk wordt voor het overgrote deel in de bekkens opgezogen met stationaire, met duurzame elektrische energie aangedreven zandzuigers. Hierdoor zijn de kosten per m3 aanzienlijk lager het zand voor zandsuppletie dat uitsluitend met sleephopperzuigers van ver in zee wordt aangevoerd. De bouw van één bekken neemt ongeveer twaalf jaar in beslag.

Kosten
De aanlegkosten van DHZ, inclusief golfdempers, zee- en spuisluizen, bedragen ca. 80 miljard euro. Voordeel van het plan is dat het voor vele eeuwen houdbaar is en dat het het verhogen van de huidige rivierdijken, sluizen en bruggen overbodig maakt. 

Het is de enige veilige oplossing voor vele eeuwen.

Energie
Nieuwe plannen om windturbine parken te creëren voor de kust en DHZ zouden op elkaar afgestemd moeten worden. Windmolens kunnen goedkoper op de dijk dan in het water geplaatst worden. De fundatie voor de windturbines kan lichter uitgevoerd en de palen 25 m korter gemaakt worden.

Het plan voorziet in zogeheten valmeren die gebruikt worden voor opslag van duurzame energie. Dat zijn omdijkte meren met een peil dat varieert tussen 0 en -15 m NAP. Bij veel energieproductie, bijvoorbeeld tijdens harde wind of bij veel zon, waarbij meer energie wordt opgewekt dan wordt afgenomen, wordt de overtollige energie gebruikt om water uit de valmeren te pompen naar de Noordzee. Andersom, in tijden van weinig wind of zon wordt het water via turbines in de valmeren gelaten waarbij energie wordt opgewekt. Zo dienen de valmeren als energiebuffer.

De bekkens bieden meer voordelen.
Tussen de nieuwe en bestaande kust ontstaat een groot gebied dat ingezet kan worden voor vele doeleinden:

40.000 hectare nieuwe natuur in de vorm van een duinachtig landschap achter de dijk op het +5m opgespoten gebied, overgaand in een moerassige vegetatie langs het brakke binnenmeer. Deze natuur is mede van belang voor de opname van CO2 en NOx uit de lucht.

Een verlengd Haringvliet dat optimaal kan worden vormgegeven als vismigratierivier. Het huidig Haringvliet blijft daarbij volledig zoet, terwijl het deel dat westelijk ligt van de bestaande haringvlietsluizen in westelijke richting steeds zouter wordt. De “Kier” beweegt mee naar de nieuwe kustlijn.

De (schelpdier-)visserij krijgt nieuwe kansen in een uniek brakwatergebied. Ondiepe delen zoals de huidige Voordelta lenen zich uitstekend voor mossel en oestercultures.

Een veelbesproken mogelijkheid is om de aanleg van een dijk in zee te combineren met de realisatie van een tweede (of nieuwe) nationale luchthaven. De bekkens bieden hiervoor voldoende ruimte.

Langs de doorvaarten naar Rotterdam en IJmuiden kunnen zich, buiten de directe leefomgeving, overslaghavens en industrie ontwikkelen.